Polityka prywatności

 

 Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.


1.       Administratorem Danych w http://gpkskarszewy.egranit.pl  jest Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach, NIP 592-19-86-926, KRS 0000098289, zwany dalej: Administratorem.

2.       Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

3.     Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.        Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

5.       Użytkownik rejestrując się na stronach WWW należących do Administratora lub składając zamówienie na produkty lub usługi wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6.       Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
       a) właściwe wykonanie przez SM ZATORZE zobowiązań wynikających z zawartych umów
       b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
       c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7.       Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8.       Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług.

9.       Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

10.   Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług świadczonych na różnych stronach WWW przez Administratora.

11.   Archiwizowanie danych trwa 10 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

12.   Administrator w chwili wyrażenia przez Użytkownika chęci związania się umową udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.  

13.   Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.

14.   Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  83-250 Skarszewy, ul. Gdańska 6  gpk@skarszewy.pl  Sekretariat: 58 588 06 92, 734 150 271