Regulamin

Regulamin Internetowego Systemu PORTAL   

    § 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE1.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

   a)    PORTAL – Internetowy System służący do udostępniania danych czynszowych za lokal mieszkalny lub użytkowy będący w zasobach GPK Sp.z o.o.
   b)    Użytkownik – osoba zarejestrowana w module PORTAL ;
   c)    Administrator – osoba prawna, którą jest Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodraczy   pod nr KRS 0000098289 z siedzibą w Gdańsku;
   d)    Aktywacja konta użytkownika – przyznanie Użytkownikowi unikatowego loginu oraz hasła „startowego” umożliwiających mu korzystanie z systemu dostępu elektronicznego do indywidualnego konta w systemie PORTAL;
   e)    Login – ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika, nadany mu przez Administratora, podawany przez Użytkownika podczas logowania się w systemie dostępu do indywidualnego konta w systemie  PORTAL;
   f)    Hasło – podana w procesie rejestracji przez Użytkownika kombinacja liter, liczb lub symboli, dzięki której Użytkownik uzyskuje dostęp do konta Użytkownika;
2.    Rejestracja, założenie i prowadzenie konta Użytkownika w PORTAL jest bezpłatne.
3.    Dostęp do systemu PORTAL jest możliwy poprzez stroną internetową GPK Sp.z o.o. pod adresem www.gpk.skarszewy.pl w zakładce PORTAL lub bezpośrednio na stronie internetowej
https://gpkskarszewy.egranit.pl
4.    Uprawnionym do zalogowania się i korzystania z PORTALU mają wyłącznie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach GPK Sp.z o.o. lub, które są stroną umowy zawartej z GPK Sp. z.o.o. uprawniającą je do korzystania z określonego lokalu.
5.    Użytkownik ma możliwość korzystania z PORTAL za pośrednictwem urządzenia i oprogramowania o następujących minimalnych wymaganiach:
   a)    komputer z dostępem do Internetu,
   b)    system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux,
   c)    przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL.
   d)    do obsługi raportów generowanych w formacie PDF wymagany jest Adobe Acrobat Reader 8 (lub nowszy).

§ 2
REJESTRACJA1.    Warunkiem przyznania Użytkownikowi uprawnień do systemu PORTAL jest:
   a)   wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie: https://gpkskarszewy.egranit.pl/rejestracja
   b) zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym „Regulaminem” i zaakceptowanie jego postanowień,
   c) wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach, jako Administratora danych drogą elektroniczną. W przypadku odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących go danych    osobowych zostanie on pozbawiony możliwości korzystania z PORTALU,
   d) aktywacja konta Użytkownika polegająca na odebraniu przez Użytkownika wiadomości e-mail, podany w trakcie procedury rejestracyjnej, wygenerowanej automatycznie przez system PORTAL po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w której Użytkownik otrzyma login i hasło „startowe”, umożliwiające mu dokonanie pierwszego zalogowania się w systemie.
2.    Po dokonaniu pierwszego zalogowania się do systemu PORTAL Użytkownik zobowiązany jest zmienić przypisane mu hasło „startowe” na hasło własne, składające się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
3.    Użytkownik zobowiązany jest przechowywać login i hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności Za szkody wynikłe z niedopełnienia przez Użytkownika tego obowiązku.
4.    Administrator zobowiązany jest do usunięcia konta Użytkownika z systemu PORTAL, w tym do usunięcia z systemu danych jego dotyczących, w terminie do 30 dni od daty:
a)    doręczenia przez Użytkownika, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, oświadczenia o rezygnacji z korzystania z systemu PORTAL,
b)    wygaśnięcia przysługującego Użytkownikowi prawa do lokalu,
c)    zbycia przez Użytkownika prawa do lokalu.
d)    powzięcia przez Spółdzielnię informacji o zmianie użytkownika lokalu.

§ 3
E-DOKUMENTY1.    Za pośrednictwem PORTALU Użytkownik może otrzymywać w formie elektronicznej dokumenty dotyczące lokalu, do którego przysługuje mu tytuł prawny, a sporządzane przez GPK Sp. z o.o.
2.    Warunkiem niezbędnym do otrzymywania przez Użytkownika dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jest przeprowadzenie przez Administratora weryfikacji Użytkownika w oparciu dokument potwierdzający jego tożsamość i numer PESEL oraz złożenie przez Użytkownika Administratorowi pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu PORTAL (załącznik nr 1 do Regulaminu).
3.    Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępne jest w GPK Sp. z o.o przy ul. Gdańskij 6 w Skarszewach oraz poprzez system Internet pod adresem:  www.gpk.skarszew.pl
Data wprowadzenia przez Administratora dokumentu do systemu PORTAL jest dniem złożenia pisma Użytkownikowi.

§ 4
KORZYSTANIE Z USŁUG PORTAL1.    Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w systemie PORTAL, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania systemu PORTAL.
3.    Administrator podejmie wszelkie dostępne mu działania, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu PORTAL.
4.    Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
5.    Dane udostępnione przez system PORTAL wprowadzane są systematycznie w czasie niezbędnym do ich opracowania i przetworzenia. Do czasu ich wprowadzenia i przetworzenia system ujawnia dane niezaktualizowane.

§ 5
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szybkość przesyłania danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych oraz łącz transmisyjnych.
2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora Użytkownika oraz hasła przez osoby trzecie.
3.    Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem systemu PORTAL bez złożenia oświadczenia o akceptacji dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (załącznik nr 1 do Regulaminu) mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
4.    Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem systemu PORTAL z podpisanym oświadczeniem przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (załącznik nr 1 do Regulaminu) mają charakter rozrachunkowy i stanowią podstawę roszczeń.

 

§ 6
REKLAMACJE1.    Użytkownicy uprawnieni są do składania reklamacji działania systemu PORTAL. Reklamacje  powinny być kierowane do Administratora na adres e-mail:  wspolnota2012@wp.pl

2.    Reklamacje, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające jej wniesienie.
3.    Reklamacje wniesione przez osoby nie będące Użytkownikami PORTALU pozostawiane będą bez rozpatrzenia.
4.    Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. W razie konieczności weryfikacji lub uzupełnienia reklamacji czas jej rozpoznania może ulec przedłużeniu.
5.    Przy rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator o sposobie jej załatwienia zawiadamia osobę wnoszącą reklamację. Poinformowanie o sposobie załatwienia reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.    W przypadku zmiany treści Regulaminu PORTAL, Administrator zamieści na stronie www.gpk.skarszewy.pl  w zakładce PORTAL tekst nowego Regulaminu o czym powiadomi Użytkownika pisemnie lub drogą elektroniczną, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
2.    Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych PORTAL wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych i związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
3.    Użytkownik przed skorzystaniem z systemu PORTAL ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zasadami funkcjonowania modułu informatycznego PORTAL.
4.    Niniejszy Regulamin został zatwierdzony.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Skarszewy, dnia .....................................

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI DOKUMENTÓW PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


….……………………………………………………………
imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

………………………………………………………………
adres lokalu, którego dane mają być udostępnione w systemie PORTAL

……………………………………………………….……..
 adres korespondencyjny

……………………………………………………………...
Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość  seria  numer

……………………………………………………………..
PESEL osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

……………………………………………………………..
telefon kontaktowy                 adres e-mail


1.    Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów, dotyczących lokalu, do którego przysługuje mi tytuł prawny, a sporządzonych przez Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach, tj. zmian wysokości opłat za lokal, rozliczeń wody, wezwań do zapłaty, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej przez Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach za pośrednictwem internetowego systemu PORTAL.

2.    Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia
w formie elektronicznej zamiast pisemnej przesyłki listowej.

3.    Proszę o przesyłanie powiadomienia dostarczenia dokumentów drogą mailową na podany poniżej

adres e-mail: ….....................................................

4.    W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.


                                                                        Czytelny podpis


                                                                …………………………………………………..
                                                      najemcy/właściciela / współwłaściciela / osoby upoważnionej


Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością w skład której wchodzi Pana/Pani lokal.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Skarszewy, dnia …………………………...

REZYGNACJA Z DOSTĘPU DO SYSTEMU PORTAL


….……………………………………………………....
imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu


…………………………………………………………..
adres lokalu, którego dane mają być usunięte z systemu PORTAL


…………………………………………………………..
Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość  seria numer


…………………………………………………………..
PESEL osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

.................................................................
telefon kontaktowy                 adres e-mail


                                                       Czytelny podpis


                                                   ……………………………………..

                                        najemcy/właściciela/współwłaściciela/osoby upoważnionejNa podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne Przedsiębirstwo Komunlane Sp. z o.o. w Skarszewach. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością w skład której wchodzi Pana/Pani lokal.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  83-250 Skarszewy, ul. Gdańska 6  gpk@skarszewy.pl  Sekretariat: 58 588 06 92, 734 150 271